קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryסמל מיוןמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד 29 לנובמברפתוחnormalfeature14 שנים 43 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד 28/8פתוחnormalfeature14 שנים 18 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד 22/12/2008פתוחnormalfeature14 שנים 2 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלישיבה חצי שנתיתפתוחnormalfeature14 שנים 18 שבועות
צבעים בטבע - קבוצת המטיילות והמטיילים הגאהירידה עליזה לאילתפתוחnormalfeature11 שנים 31 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםיצירת טופס תלונת לקוח באתרפתוחminorfeature14 שנים 44 שבועות
פיתוח פעילות באשדודייעוץ ארגוני להתארגנותפתוחnormalfeature14 שנים 47 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםייעוץ ארגוניפתוחnormalfeature14 שנים 48 שבועותדנה פוחיל
מה קורה? הדרכהיום חשיפה של מה קורה.פתוחnormalמשימה13 שנים 42 שבועות
ניהול מתנדביםטיפול במיקלול כפול ודפוקפתוחnormalsupport13 שנים 36 שבועותברוך אורן
ניהול מתנדביםטיפול בכתובות שגויותפתוחnormalbug14 שנים 6 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםטיפול בט"ל ספטמברהטיפול מעוכבcriticalfeature14 שנים 41 שבועות
צבעים בטבע - קבוצת המטיילות והמטיילים הגאהטיולי פברוארפתוחnormalfeature11 שנים 42 שבועותברוך אורן
צבעים בטבע - קבוצת המטיילות והמטיילים הגאהטיול למצעד הגאווה באילתפתוחnormalfeature10 שנים 30 שבועותמייקי
מדוושים בטבע - קבוצת רכיבה הומו-לסבית-בי וטראנסטיול אפריל לבית נטופהפתוחnormalמשימה12 שנים 34 שבועות
מדוושים בטבע - קבוצת רכיבה הומו-לסבית-בי וטראנסטיול אופניים מאי לאילתפתוחnormalfeature12 שנים 31 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםטופס ביטוח מתנדביםפתוחnormalfeature14 שנים 46 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםטונר למדפסתפתוחnormalfeature14 שנים 44 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםט. ביטוח מתנדבים + שמירת סודפתוחnormalfeature11 שנים 23 שבועותברוך אורן
המאהב לדיור הוגן וצדק חברתיחשבונית ממור קולפתוחnormalfeature11 שנים 6 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #