הסבר על חשיבות הנהלת החשבונות

מתוך "קובץ נהלי כספים לתנועת הצופים" מתאריך נוב' 2005 (בקישור http://www.zofim.org.il/pics/file_board/מחלקת%20כספים%20-%20נהלי%20כספים%20בשבטים%202009-2010%20-%20מעודכן%20לאוגוסט%202009.pdf- באדיבות תנועת הצופים)
שבט הצופים הינו גוף ציבורי הפועל במסגרת העמותה "תנועת הצופים העבריים בישראל" {ע"ר}, ממומן מכספי ציבור ופועל בכפוף לחוק העמותות והוראות ההנהגה הארצית של התנועה ובמסגרת התקציב המאושר.

הנהלים בקובץ זה באים לקבוע כללים אחידים לאופן הפעילות הכספית בשבטי התנועה ואינם באים להחליף הוראות כל חוק.
היות והחוק קבע אחריות אישית לנושאי משרה, אנו מביאים בפניכם את קובץ הנהלים לסדרי עבודה תקינים.
במקרים ספציפיים ושאלות נוספות יש לקבל חוות דעת מקצועית ממטה התנועה.
להלן התייחסות החוק:
המחוקק קבע בחוק העמותות בסעיף 35 א' :" עמותה חייבת לנהל פנקסי חשבונות שישקפו בשלמות ובנאמנות את עסקאותיה ומצבה הכספי ....."

עבירות מרמה (תיקון תשנ"ו) סעיף 64 (א) :
חבר בעמותה, עובד בה או אדם שנמנה על הגוף המבקר, העושה אחד מאלה, דינו - מאסר שלוש שנים:
משיב תשובה כוזבת על שאלה שנשאל או מסר מידע כוזב ........

דוגמאות למידע כוזב במסמכי תאגיד ועבירות מרמה:
1. הגשה או אי הגשת דוחות כספיים והנהלת חשבונות שאינם משקפים את פעילות העמותה.
2. הוצאת המחאה לנותן שירותים ללא שהתקבלה חשבונית או שיצא לנותן השירות תלוש שכר.
3. מתן תוספת שכר לעובד או כל טובת הנאה אחרת מבלי שתגולם בתלוש השכר.

התייחסות החוק לרישום הכנסות
אי רישום תקבול - פסילת ספרים
סעיף 5(א) להוראות ניהול ספרים נכתב "תיעוד פנים שהוא שובר קבלה יערך לכל תקבול בנפרד ....."
בית המשפט (ובהתאם לכך שלטונות המס) פירש בעשרות פסקי דין את המילה "יערך" שמשמעותו "לפני ביצוע כל פעולה אחרת"
- אי רישום תקבול גורם לפסילת ספרים. הסנקציות על פסילת ספרים:
- אי מתן אישור לפטור מתרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.
- שלילת הפטור ממס המגיע למוסד ציבורי.
- אי קבלת אישור ניהול תקין מרשם העמותות שגורם במיידי להפסקת הזרמת תקציב מדינה ורשויות מקומיות.

נוהל רישום הכנסות
עבור כל תקבול שיתקבל בשבט מכל מקור שהוא, בגין כל סיבה, לרבות מרשות מקומית/הנהגה/תנועה/חניכים, תוצא מיד קבלה שיצוין עליה הפרטים הבאים:
* הגוף המשלם
* עבור מה התקבל התשלום
* אמצעי התשלום – מזומן/אשראי/המחאות
* פירוט אמצעי התשלום – פירוט המחאות, תשלומים
* תאריך
על העברה בנקאית שהתקבלה בחשבון השבט, יש להוציא קבלה המציינת את זהות המעביר, תאריך ועבור מה התקבל התשלום.

תגובות

פרסום תגובה חדשה

ערך מאפיין זה ישאר פרטי ולא יוצג באופן ציבורי.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • תגי HTML מותרים: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • מעבר שורות ופסקאות מתבצע אוטומטית.

מידע נוסף על אפשרויות מבנה קלט