נוהל תקבולים בעמותה

הגדרות:
קופה קטנה: לרבות קופת פעילות

1. כל תשלום שיש לקבל בעמותה יירשם מיידית עם יצירתו:
- בפנקס קבלות מתאים עם קבלת התשלום,
- במידה והתשלום טרם התקבל אך נודע כי יש לקבלו, הוא יירשם במערכת הנהלת החשבונות הממוחשבת למטרת מעקב.

2. אחת לחודש יבצע הגזבר מעבר על התחייבויות לתקבול שטרם שולמו, וישלח הודעות מתאימות לבעלי החוב.

3. אחת לשנה ישב ועד העמותה או מי מטעמו ויסקור את ההתחייבויות לתקבולים שטרם התקבלו בעמותה, ויחליט מה לעשות לגבי כל אחת מהתחייבויות אלו.

4. מייד עם קבלת שטרות או מטבעות במזומן בעמותה, יירשם בפנקס הקופה הקטנה הסכום שהתקבל. בהתרמה באירועים המוניים, תבוצע ספירה ורישום בפנקס הקופה הקטנה בהתאם, מייד לאחר תום האירוע ההמוני.

5. אבטחת קופה קטנה.
קופה קטנה תוחזק תמיד נעולה כאשר המפתח מופרד מהמנעול.
קופה קטנה אשר היתרה בה עולה על 1,000 ש"ח, תוחזק באחד מהאמצעים הבאים:
* בתוך כספת,
* בתוך מיכל פלדה אשר הפתח היחידי שלו נעול באמצעות מנעול רתק,
* או מאחורי 2 מנעולים (מנעול המבנה וכן מנעול החדר בו הקופה מאוחסנת).
כלל המנעולים יישארו נעולים בכל עת פרט לגישה לקופה.

קופה קטנה אשר הסכום בה עולה על 5,000 ש"ח, תתבצע הפקדה מיידית לחשבון הבנק של העמותה כך שהיתרה בקופה תרד לסכום של 2,000 ש"ח או פחות.

כל חריגה מסעיף זה דורשת אישור מפורש בכתב מראש מועדת הביקורת של העמותה וכן יידוע כלל ועד העמותה.

6. האחראי על שמירת התקבולים בקופה הקטנה של העמותה והפקדות ומשיכות ממנה הוא גזבר העמותה. אפשר שגזבר העמותה יסמיך גזברי-סניפים או גזברי-פרויקטים אשר יהיו אחראיים לקופה קטנה בסניף או בפרויקט, בהתאמה.

7. למרות האמור בסעיף 6 לעיל, הסמכות להוצאת כספים מהקופה הקטנה שייכת למורשי החתימה של העמותה לפי הנהלים המוכרים להוצאות כספים מהעמותה.

8. צ'קים שנתקבלו בעמותה יועברו להפקדה בבנק תוך 7 ימי עסקים. את ההפקדה יבצע הגזבר או מי שיסמיך לכך.

9. האחראי על צ'קים שנתקבלו וטרם הועברו להפקדה בבנק, הוא גזבר העמותה. אפשר שגזבר העמותה יסמיך גזברי-סניפים או גזברי-פרויקטים אשר יהיו אחראיים לצ'קים כאלו, בסניף או בפרויקט, בהתאמה.

10. האחראי לקיום נוהל זה בעמותה הינו גזבר העמותה, בן ציון סליוז.
אפשר שגזבר העמותה יסמיך גזברי-סניפים ו/או גזברי-פרויקטים אשר יהיו אחראיים למילוי נוהל זה בסניף או בפרויקט, בהתאמה.

תגובות

פרסום תגובה חדשה

ערך מאפיין זה ישאר פרטי ולא יוצג באופן ציבורי.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • תגי HTML מותרים: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • מעבר שורות ופסקאות מתבצע אוטומטית.

מידע נוסף על אפשרויות מבנה קלט