מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים - רשם העמותות
*שם העמותה *(עמותה רשומה) מספר
- -
תאריך:  29/06/2010
דין וחשבון מילולי לשנת *
  לשימוש המשרד  
 
 
     
בהתאם לסעיף 37 א לחוק העמותות, תש"ם-1980 מתכבדים בזאת חברי וועד העמותה להגיש לרשם העמותות דין וחשבון בדבר פעילות העמותה כפי שמפורט בתוספת השלישית לחוק האמור:
שימו לב כי הפרטים הממולאים בטופס זה מהווים מידע ציבורי וייתכן ויפורסמו באמצעים שונים בכללם ברשת האינטרנט. משום כך יש להימנע מפרסום פרטים אישיים מחוץ לסעיפים בהם נדרש הדבר מפורשות מחשש לפגיעה בצנעת הפרט.

*שדה חובה מסומן בכוכבית 56651סימוכין:
  חלק א' - דו"ח מילולי  
   
     
  1. פעולות עיקריות שבוצעו בשנת הדין וחשבון  
 
    *הפעולות העיקריות שבוצעו על ידי העמותה לצורך קידום מטרותיה במהלך שנת הדין וחשבון *הסכום שהוצא על ידי העמותה לביצוע הפעולות בהתאם למופיע בדין וחשבון הכספי
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
 
     
  2. מבנה ארגוני (עובדים ומתנדבים לסוף שנת הדין וחשבון)  
 
  
נושא משרה מספר 1
* *מדינת הוצאת הדרכון *שם משפחה *שם פרטי
*תאריך מינוי *מספר שנים בתפקיד ברצף *תפקיד


מספר המועסקים בעמותה בשנת הדין וחשבון
מספר המתנדבים בעמותה בשנת הדין וחשבון

 
     
  3. פירוט תאגידים קשורים בשנת הדין וחשבון  
 
תאגידים אשר מרבית חברי העמותה או קרוביהם, הם בעלי מניות או שותפים בהם:
(אם יש אסיפה של נציגים לפי סעיף 24 לחוק, תאגידים אשר מרבית הנציגים הם בעלי מניות או שותפים בהם)
    שם התאגיד מספר תאגיד
1תאגידים אשר נושאי משרה בעמותה מכהנים בתאגידים אלו כנושאי משרה או בתפקיד לנושא משרה:
    שם התאגיד מספר תאגיד
1תאגידים בעלי זיקה אחרת לארגון:
תאגיד מספר 1
שם התאגיד מספר תאגיד
טיב הזיקה בין העמותה לתאגיד
 
     
  4. השירותים שניתנו לעמותה בשנת הדין וחשבון והיוו חלק מרכזי בפעילותה  
 

*האם התקבלו שירותים לעמותה בשנת הדין וחשבון?     כן      לא

    *תיאור כללי של השירות / קניות המהוות חלק מרכזי בפעילות התאגיד (ללא שם נותן השירות) *היקף כספי שנתי של השירות שניתן /הקניה
1  
 
     
  5. שימוש בכספי תרומות בשנת הדין וחשבון  
 
    סכום התרומה מטרת התרומה השימוש שנעשה בתרומה בתקופת הדין וחשבון
1
2
3
 
     
  6. עלויות גיוס התרומות בשנת הדין וחשבון  
 
    אופן הגיוס עלות גיוס התרומה
הסכום שהתקבל
1 לא היו עלויות לגיוס התרומות בשנת הדין וחשבון 
 
     
  7. העברת כספים ונכסים ללא תמורה, שאינה מהווה חלק מהפעילות השוטפת בשנת הדין וחשבון  
 
שורה מספר 1
תיאור הנכס / כסף שהועבר השווי הכספי של הנכס
שם האדם / הגוף אליו עבר הנכס הקשר בין האדם / גוף אליו עבר הנכס לעמותה
 
     
  8. פירוט עסקאות במקרקעין בשנת הדין וחשבון  
 
תיאור הנכס  
גוש חלקה תת חלקה
סוג העסקה
    הצד לעסקה הקשר לעמותה (פירוט הקשר בין העמותה ו/או מי מחבריה ו/או מי מנושאי משרה בעמותה לצד בעסקה)
1


המחיר ששולם \ התקבל במסגרת העסקה
 
     
  9. עסקאות שלא במקרקעין שביצעה העמותה עם צדדים קשורים בשנת הדין וחשבון  
 
"צדדים קשורים" כמפורט בסעיף (9) לתוספת השלישית לחוק העמותות תש"ם – 1980.
צד קשור מספר 1
סוג העסקה
סכום העסקה שם ופרטיו של הצד השני לעסקה
הקשר בין הצד השני לעסקה לבין העמותה
 
     
  10. דרישה לתיקון ליקויים על-ידי גורם מוסמך בשנת הדין וחשבון  
 
דרישה מספר 1
שם הרשות המוסמכת  
פירוט הליקויים שנדרשו לתיקון דיווח על ביצוע התיקונים (לרבות מועדים)
 
בתאריך:
 
     
  11. פירוט אירועים חריגים בשנת הדין וחשבון  
 
לעניין זה "אירועים חריגים" כדוגמת: התפטרות מוסד ממוסדות העמותה, התפטרות מנהל כללי, שינוי משמעותי בקהל היעד שלה או שינוי משמעותי באזור הפעילות שלה, פתיחה בחקירה פלילית כנגד העמותה או מי מנושאי המשרה בה, והגשת כתב האישום כנגד העמותה או כנגד מי מנושאי המשרה בה.
    תיאור האירוע מועד האירוע
1
 
     
  12. תיאור הפריסה הגיאוגרפית של פעילויות העמותה בשנת הדין וחשבון  
 
    *מקום *פעילות
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
     
  13. פירוט עניין מהותי אחר שאירע בשנת הדין וחשבון  
 
אירוע מספר 1

תיאור האירוע ההשפעה הכספית בשקלים חדשים תאריך האירוע
 
     
  14. עדכונים נוספים  
 
שינויים בעניינים המפורטים לעיל שאירעו מסוף שנת הדיווח ועד להגשת הדין וחשבון המילולי לאישור האסיפה הכללית.
דרישה מספר 1

עדכון סעיף 
בעניין פירוט העדכון
נושאי משרה בעמותה 
 
     
  15. חלק ב' – הודעה באשר לבעלי התפקידים בעמותה  
 
 
שורה מספר 1 * תפקיד 
* *מדינת הוצאת הדרכון *שם תאגיד
*שם משפחה *שם פרטי
*יישוב *רחוב *מספר בית *מיקוד תא דואר
*תאריך מינוי *מספר שנים כולל בתפקיד
*דואר אלקטרוני דואר אלקטרוני נוסף
*האם הגוף המבקר הוא רואה חשבון לפי חוק רואי חשבון, התשט"ו – 1955, או משרד רואי חשבון?
(מינוי גוף מבקר שאינו רואה חשבון או משרד רואי חשבון טעון את אישור הרשם בהתאם לסעיף 19(ב) לחוק)
שורה מספר 2 * תפקיד 
* *מדינת הוצאת הדרכון *שם תאגיד
*שם משפחה *שם פרטי
*יישוב *רחוב *מספר בית *מיקוד תא דואר
*תאריך מינוי *מספר שנים כולל בתפקיד
*דואר אלקטרוני דואר אלקטרוני נוסף
*האם הגוף המבקר הוא רואה חשבון לפי חוק רואי חשבון, התשט"ו – 1955, או משרד רואי חשבון?
(מינוי גוף מבקר שאינו רואה חשבון או משרד רואי חשבון טעון את אישור הרשם בהתאם לסעיף 19(ב) לחוק)
שורה מספר 3 * תפקיד 
* *מדינת הוצאת הדרכון *שם תאגיד
*שם משפחה *שם פרטי
*יישוב *רחוב *מספר בית *מיקוד תא דואר
*תאריך מינוי *מספר שנים כולל בתפקיד
*דואר אלקטרוני דואר אלקטרוני נוסף
*האם הגוף המבקר הוא רואה חשבון לפי חוק רואי חשבון, התשט"ו – 1955, או משרד רואי חשבון?
(מינוי גוף מבקר שאינו רואה חשבון או משרד רואי חשבון טעון את אישור הרשם בהתאם לסעיף 19(ב) לחוק)
שורה מספר 4 * תפקיד 
* *מדינת הוצאת הדרכון *שם תאגיד
*שם משפחה *שם פרטי
*יישוב *רחוב *מספר בית *מיקוד תא דואר
*תאריך מינוי *מספר שנים כולל בתפקיד
*דואר אלקטרוני דואר אלקטרוני נוסף
*האם הגוף המבקר הוא רואה חשבון לפי חוק רואי חשבון, התשט"ו – 1955, או משרד רואי חשבון?
(מינוי גוף מבקר שאינו רואה חשבון או משרד רואי חשבון טעון את אישור הרשם בהתאם לסעיף 19(ב) לחוק)
שורה מספר 5 * תפקיד 
* *מדינת הוצאת הדרכון *שם תאגיד
*שם משפחה *שם פרטי
*יישוב *רחוב *מספר בית *מיקוד תא דואר
*תאריך מינוי *מספר שנים כולל בתפקיד
*דואר אלקטרוני דואר אלקטרוני נוסף
*האם הגוף המבקר הוא רואה חשבון לפי חוק רואי חשבון, התשט"ו – 1955, או משרד רואי חשבון?
(מינוי גוף מבקר שאינו רואה חשבון או משרד רואי חשבון טעון את אישור הרשם בהתאם לסעיף 19(ב) לחוק)
שורה מספר 6 * תפקיד 
* *מדינת הוצאת הדרכון *שם תאגיד
*שם משפחה *שם פרטי
*יישוב *רחוב *מספר בית *מיקוד תא דואר
*תאריך מינוי *מספר שנים כולל בתפקיד
*דואר אלקטרוני דואר אלקטרוני נוסף
*האם הגוף המבקר הוא רואה חשבון לפי חוק רואי חשבון, התשט"ו – 1955, או משרד רואי חשבון?
(מינוי גוף מבקר שאינו רואה חשבון או משרד רואי חשבון טעון את אישור הרשם בהתאם לסעיף 19(ב) לחוק)
שורה מספר 7 * תפקיד 
* *מדינת הוצאת הדרכון *שם תאגיד
*שם משפחה *שם פרטי
*יישוב *רחוב *מספר בית *מיקוד תא דואר
*תאריך מינוי *מספר שנים כולל בתפקיד
*דואר אלקטרוני דואר אלקטרוני נוסף
*האם הגוף המבקר הוא רואה חשבון לפי חוק רואי חשבון, התשט"ו – 1955, או משרד רואי חשבון?
(מינוי גוף מבקר שאינו רואה חשבון או משרד רואי חשבון טעון את אישור הרשם בהתאם לסעיף 19(ב) לחוק)
שורה מספר 8 * תפקיד 
* *מדינת הוצאת הדרכון *שם תאגיד
*שם משפחה *שם פרטי
*יישוב *רחוב *מספר בית *מיקוד תא דואר
*תאריך מינוי *מספר שנים כולל בתפקיד
*דואר אלקטרוני דואר אלקטרוני נוסף
*האם הגוף המבקר הוא רואה חשבון לפי חוק רואי חשבון, התשט"ו – 1955, או משרד רואי חשבון?
(מינוי גוף מבקר שאינו רואה חשבון או משרד רואי חשבון טעון את אישור הרשם בהתאם לסעיף 19(ב) לחוק)
שורה מספר 9 * תפקיד 
* *מדינת הוצאת הדרכון *שם תאגיד
*שם משפחה *שם פרטי
*יישוב *רחוב *מספר בית *מיקוד תא דואר
*תאריך מינוי *מספר שנים כולל בתפקיד
*דואר אלקטרוני דואר אלקטרוני נוסף
*האם הגוף המבקר הוא רואה חשבון לפי חוק רואי חשבון, התשט"ו – 1955, או משרד רואי חשבון?
(מינוי גוף מבקר שאינו רואה חשבון או משרד רואי חשבון טעון את אישור הרשם בהתאם לסעיף 19(ב) לחוק)
שורה מספר 10 * תפקיד 
* *מדינת הוצאת הדרכון *שם תאגיד
*שם משפחה *שם פרטי
*יישוב *רחוב *מספר בית *מיקוד תא דואר
*תאריך מינוי *מספר שנים כולל בתפקיד
*דואר אלקטרוני דואר אלקטרוני נוסף
*האם הגוף המבקר הוא רואה חשבון לפי חוק רואי חשבון, התשט"ו – 1955, או משרד רואי חשבון?
(מינוי גוף מבקר שאינו רואה חשבון או משרד רואי חשבון טעון את אישור הרשם בהתאם לסעיף 19(ב) לחוק)
שורה מספר 11 * תפקיד 
* *מדינת הוצאת הדרכון *שם תאגיד
*שם משפחה *שם פרטי
*יישוב *רחוב *מספר בית *מיקוד תא דואר
*תאריך מינוי *מספר שנים כולל בתפקיד
*דואר אלקטרוני דואר אלקטרוני נוסף
*האם הגוף המבקר הוא רואה חשבון לפי חוק רואי חשבון, התשט"ו – 1955, או משרד רואי חשבון?
(מינוי גוף מבקר שאינו רואה חשבון או משרד רואי חשבון טעון את אישור הרשם בהתאם לסעיף 19(ב) לחוק)
שורה מספר 12 * תפקיד 
* *מדינת הוצאת הדרכון *שם תאגיד
*שם משפחה *שם פרטי
*יישוב *רחוב *מספר בית *מיקוד תא דואר
*תאריך מינוי *מספר שנים כולל בתפקיד
*דואר אלקטרוני דואר אלקטרוני נוסף
*האם הגוף המבקר הוא רואה חשבון לפי חוק רואי חשבון, התשט"ו – 1955, או משרד רואי חשבון?
(מינוי גוף מבקר שאינו רואה חשבון או משרד רואי חשבון טעון את אישור הרשם בהתאם לסעיף 19(ב) לחוק)
שורה מספר 13 * תפקיד 
* *מדינת הוצאת הדרכון *שם תאגיד
*שם משפחה *שם פרטי
*יישוב *רחוב *מספר בית *מיקוד תא דואר
*תאריך מינוי *מספר שנים כולל בתפקיד
*דואר אלקטרוני דואר אלקטרוני נוסף
*האם הגוף המבקר הוא רואה חשבון לפי חוק רואי חשבון, התשט"ו – 1955, או משרד רואי חשבון?
(מינוי גוף מבקר שאינו רואה חשבון או משרד רואי חשבון טעון את אישור הרשם בהתאם לסעיף 19(ב) לחוק)
שורה מספר 14 * תפקיד 
* *מדינת הוצאת הדרכון *שם תאגיד
*שם משפחה *שם פרטי
*יישוב *רחוב *מספר בית *מיקוד תא דואר
*תאריך מינוי *מספר שנים כולל בתפקיד
*דואר אלקטרוני דואר אלקטרוני נוסף
*האם הגוף המבקר הוא רואה חשבון לפי חוק רואי חשבון, התשט"ו – 1955, או משרד רואי חשבון?
(מינוי גוף מבקר שאינו רואה חשבון או משרד רואי חשבון טעון את אישור הרשם בהתאם לסעיף 19(ב) לחוק)
שורה מספר 15 * תפקיד 
* *מדינת הוצאת הדרכון *שם תאגיד
*שם משפחה *שם פרטי
*יישוב *רחוב *מספר בית *מיקוד תא דואר
*תאריך מינוי *מספר שנים כולל בתפקיד
>
*דואר אלקטרוני דואר אלקטרוני נוסף
*האם הגוף המבקר הוא רואה חשבון לפי חוק רואי חשבון, התשט"ו – 1955, או משרד רואי חשבון?
(מינוי גוף מבקר שאינו רואה חשבון או משרד רואי חשבון טעון את אישור הרשם בהתאם לסעיף 19(ב) לחוק)* תקנון העמותה מאפשר    לא מאפשר למנות מורשי חתימה שאינם חברי ועד.
* העמותה חייבת      אינה חייבת במינוי רואה חשבון.
 
     
  חתימת חברי וועד העמותה  
 
אנו החתומים מטה, שני חברי ועד העמותה, מאשרים בזאת את פרטיו של הדין וחשבון המילולי לשנת 2009 המפורט לעיל.
האסיפה כללית מיום * אישרה את סעיפים 1 עד 14 של הדוח המילולי.
בנוסף, מצורפת הודעה באשר לבעלי התפקידים בעמותה כפי שהם נכון ליום מילוי טופס זה (חלק ב' של הדוח המילולי).

*
*מדינת הוצאת הדרכון *שם משפחה *שם פרטי
*שם משפחה *שם פרטי
דואר אלקטרוני חתימה
_______________________

*
*מדינת הוצאת הדרכון *שם משפחה *שם פרטי
*שם משפחה *שם פרטי
דואר אלקטרוני חתימה
_______________________


לתשומת לב -
במידה ויש צורך להוסיף פרטים נוספים מעבר לנדרש בדין וחשבון, ניתן להוסיפם ולצרפם לדין וחשבון הקיים.

 
     
  לשימוש המשרד  
 
לשימוש רשם העמותות בלבד
 
     
634134435595374793
שלח הדפס

  מה דעתך על תהליך מילוי הטופס?         


טופס זה מנוסח בלשון זכר, אך הוא מתייחס לשני המינים כאחד.
לעזרה טכנית ניתן לפנות בטלפון: 1-800-200-560