התחייבות עובד/מתנדב לרישום תקבולים

התחייבות עובד לרישום תקבולים
מקור: אתר רו"ח רמי אריה (מובא כאן במסגרת הנחת "שימוש הוגן" כגיבוי בלבד לתוכן באתר רמי אריה, ובליווי קישור לתוכן המקורי http://www.ralc.co.il/site-article-op-print-id-328.html)
דף הבית -> דיני עבודה -> הסכמי עובד-מעביד -> התחייבות עובד לרישום תקבולים

עו"ד איתן צחור, דו-ירחון מיסים
כרך ד', דצמבר 1990 , עמ' א-44

תאריך _____________

שם העמותה_____________.

התחייבות העובד/מתנדב – לרישום תקבולים

אני __________מס' זהות _________ מצהיר ומאשר את עשר הנקודות להלן :

1. ביום_____________ ניתנו לי הסברים מפורטים ע"י בעל העסק באשר לאופן רישום קבלות ללקוחות העסק וצורת הפעלת הקופה הרושמת, לרבות, שיטות הרישום בספרי העסק והבנתי את מהות ההסברים.
2. ידוע לי כי עלי לרשום בכל קבלה ו/או בקופה הרושמת כל תקבול בנפרד, מיד עם קבלתו מהלקוח, ידוע לי שהמונח "מיד" הינו רישום מיידי גם במצבי לחץ.
3. הובהר לי, שהרישום בשובר הקבלה ו/או בקופה הרושמת, ייעשה לגבי כל תקבול במזומן, בשיק, בשיק לביטחון, שובר כרטיס אשראי, שטר וכו'. לרבות, פיקדון פירעון חוב עסקי ומכר על תנאי, וכן שיק שהתקבל מחוץ למקום העסק (למעט, שיק/שטר לא סחיר עם תאריך לפקודת צד ג').
4. הנני מתחייב לא לרשום את התקבולים בצורה מאולתרת של "קבלה זמנית" , אלא אך ורק בשובר קבלה ו/או בקופה הרושמת בעלי מיספור המודפס מראש במקור.
5. הנני מתחייב להפקיד בחשבון הבנק העסקי כל תקבול שקיבלתי, ועד ההפקדה לשמור את הכסף בקופת העסק בלבד.
6. ידוע לי שאי רישום תקבול מהווה הפרת משמעת חמורה ויהיה ניתן לפטרני אם בעל העסק יערוך ביקורת וימצא כי לא רשמתי ביודעין תקבול מסוים בהתאם לחוק.
7. ידוע לי באם לא רשמתי תקבול כלשהוא, יוטל עלי חשד של גניבת כספי העסק והנני צפוי להליכים פלילים.
8. בכל מקרה של ביקורת מצד שלטונות המס, הנני מתחייב לדווח על הביקורת מיידית לבעל העסק ולרואה החשבון או ליועץ המס של העסק, לקרוא בעיון את דוח הביקורת ולמסור גרסת אמת בלבד, לאחר בירור כל העובדות לאשורן. לא אמסור כל מידע שאינו אמת או שאינני בטוח בנכונותו מעל לכל ספק.
9. ידוע לי כי כל תקבול שלא רשמתי בהתאם לחוק – יחשב אותו סכום להכנסתי האישית והנני אחראי על דיווחה כחלק מהכנסתי האישית לצורכי מס, באותה שנת מס.
10. ידוע לי כי עלי להקפיד במיוחד על רישום כל תקבול ואף טעות או רשלנות בתום לב, עלולות שלא להיחשב לסיבה מספקת לאי הרישום.

הנני מאשר כי מהות הדברים ברורה לי לחלוטין ולראיה הנני בא על חתום:

תאריך:

שם המתחייב/ת:

חתימת המתחייב/ת:

רמי אריה, עורך דין ורואה חשבון - מיסים ועסקים בע"מ
דוא"ל: rami@ralc.co.il
תאריך פרסום: 8/1/2008
http://www.ralc.co.il/site-article-op-a-id-328.html

תגובות

פרסום תגובה חדשה

ערך מאפיין זה ישאר פרטי ולא יוצג באופן ציבורי.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • תגי HTML מותרים: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • מעבר שורות ופסקאות מתבצע אוטומטית.

מידע נוסף על אפשרויות מבנה קלט