נוהל ישיבת צוות משרד

הכנות לישיבת הצוות
לקראת ישיבת הצוות, יכין צוות המשרד את החומרים הבאים:
באחריות מנכ"ל - להכין דו"ח קריאות לפי אחראי.
באחריות כל אחד מהעובדים בשכר ורכזי התחומים - להכין קובץ הערכות זמני ביצוע למטלות, הכולל בצמוד להערכת הזמנים, את הזמן שהושקע השבוע במטרה לטפל במטלה זו. מטלות שלא הסתיימו - יש להוסיף בצידן הערכה, כמה זמן נותר להשקיע בביצוען עד שהן תסתיימנה.

מהלך ישיבת הצוות
נושאים לדיון בישיבת צוות:
* מה המצב?
* בעיות שהתעוררו השבוע. מה אפשר ללמוד מהן?
* סיפורי הצלחה. מה כדאי ללמוד לפעם הבאה?
* קופה קטנה סטטוס.
* דגשים לחודש, לשבוע שיהיה.
* סטטוס פרויקטים + הערכת זמנים ועדיפויות.
* מסגרות שעות עבודה לשבוע הבא.
* תכנון מול ביצוע:
הצגת נפח העבודה שבוצע השבוע - הזנה לגיליון "הערכות זמנים"
ניתוח תכנון מול ביצוע לשבוע האחרון.
הצגת תוכנית להספק בשבוע הקרוב.
* פרק לימודי
* תקציב הוצאות משרד.

סיכומי הישיבות יירשמו במהלך הישיבה לתוך גיליון העבודה "ריכוז ישיבות צוות" הנמצא בתיקיית ישיבות הצוות.
המטרה מאחורי ריכוז הישיבות לכדי קובץ מרוכז, היא לאפשר לנו ללמוד מהצלחות וטעויות שעשינו בעבר.


SELECT node1.nid, node1.title, pri.priority, states.name, pri.category, pri.component, node2.nid, node2.title, users.name, IFNULL(comments.body, revisions.body)
FROM main_node node1,main_node node2, main_node_revisions revisions, main_project_issues pri, main_project_issue_state states, shared_users users LEFT JOIN main_project_comments comments on pri.nid=comments.nid
WHERE node1.type = 'project_project'
and node1.nid=pri.pid
and pri.sid not in (3,5,7)
and pri.nid=node2.nid
and pri.nid=revisions.nid
AND pri.sid=states.sid
AND pri.assigned=users.uid
order by node1.nid, pri.priority, pri.category, pri.component, node2.nid, comments.cid
limit 0,2000

תגובות

פרסום תגובה חדשה

ערך מאפיין זה ישאר פרטי ולא יוצג באופן ציבורי.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • תגי HTML מותרים: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • מעבר שורות ופסקאות מתבצע אוטומטית.

מידע נוסף על אפשרויות מבנה קלט