ניהול תקין 2012: מטלות לביצוע עד סוף יוני

Project:שישה צבעים ועד מנהל
רכיבDocumentation
Category:task
עדיפות:normal
אחראי:Unassigned
Status:פתוח
תיאור

מסמכים שיש להעביר לרשם העמותות: [קישור להודעת הרשם: http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/F2CC2CCC-4A8D-4A3C-9AD9-37C5C1078B97/26746/nihultakin2013.pdf]

1. דוח כספי (כולל מאזן) חתום ע"י 2 חברי ועד+חוות דעת רו"ח [חתימות מקוריות]

2. דוח מילולי חתום ע"י 2 חברי ועד [רצ"ב לינק: http://forms.gov.il/globalData/GetSequence/getsequence.aspx?formType=amu... ]

3. פרוטוקול אסיפה כללית המאשר את הדוח הכספי והדוח המילולי

4. פרוטוקול המלצת ועדת ביקורת [טופס מקוון: רצ"ב לינק: http://forms.gov.il/globalData/GetSequence/getsequence.aspx?formType=amu... ]

5. רשימת חמשת מקבלי השכר הגבוה [רצ"ב לינק:http://forms.gov.il/globalData/GetSequence/getsequence.aspx?formType=amutot15@Justice.gov.il ]

6. צילום תשלום אגרה שנתית לשנת 2011 (נשלח במייל לאביב.שמור בתיקיה)

7. הודעות נוספות שיש להעביר לרשם:
א. תרומות מתורם יחיד מעל סך של 20,000 ש"ח - יש לציין בדוח הכספי פירוט שמי של התורם.
ב. לציין בדוח הכספי, האם העמותה קיבלה תרומות מיישות מדינית זרה
ג. דיווח על החלטות האסיפה הכללית [לינק לטופס: http://forms.gov.il/globalData/GetSequence/getsequence.aspx?formType=amu... ]

עדכונים

#1 נשלח על ידי ברוך אורן ביום ד', 20/04/2011 - 01:44
כותרת:דוח לרשם העמותות+ניהול תקין לשנת 2012» ניהול תקין 2012: מטלות לביצוע עד סוף יוני