דוח רווח והפסד לפי פרויקט לשנת 2010

Project:שישה צבעים ועד מנהל
רכיבCode
Category:feature
עדיפות:normal
אחראי:Unassigned
Status:פתוח
תיאור

בנצ' לוקח על עצמו לטפל בפיתוח דו"ח רווח והפסד לפי פרויקט.