אתיקה למשאיות במצעד

אני חושב שצריך לקחת אחריות קהילתית על הגדרת אתיקה להפעלת משאיות במצעד הגאווה.
קיבלתי את ניסוח הסכם המשאיות של עיריית תל אביב ושיניתי אותו. אשמח לשמוע מה דעתכם בנושא.

להלן דגשים ותנאים להשתתפות במצעד הגאווה:

כמות האנשים על המשאית לא תעלה על 15 אנשים, בהתאם לאישור מהנדס ומשטרה.

פעילותכם על המשאית תעשה בתיאום עימנו ובהתאם להנחיותינו בשטח.

המשאית לרשותכם לעיצוב תפאורה מיום ______ בשעה _____ במתחם ______.

קודם לכן, בשעה _____ יימצא שם מהנדס הבטיחות עימו תוכלו להיוועץ ולקבל הנחיות מבחינה בטיחותית בנוגע לתפאורה, רקדנים וכו'. כמו כן, יש לשמור על גובה תפאורה מקסימאלי של 2 מ' (מהמשאית) בהתאם להוראות מהנדס הבטיחות .

על המשאית להיות מוכנה לרישוי, כולל נציגים מטעמכם, בבוקר האירוע בשעה 08:00.

על הרקדנים והדי.ג'יי (כולל תקליטיו) להתאסף בשעה 10:00 בבוקר ב___________, שם יתודרכו ולאחר מכן יצטרפו למשאית בנקודת הפתיחה - ____________________.

כנ"ל בנוגע לאופנוענים ולמכוניות שיצטרכו להציג את רישיון הרכב והנהג ואת הביטוח על מנת להשתתף.

חל איסור לחלוקת פלאיירים מהמשאית והן מהקרקע .

רצ"ב דוגמת אישור עליו יתבקשו לחתום כל העולים למשאית מטעמכם.

חתימה :______________________________

______________________________________

טופס מידע והסכמה - משתתפים, רקדנים ואנשי צוות ע"ג משאיות נוסעות במצעד הגאווה

אני משתתף באירוע הנ"ל ומשמש כ/ משתתף שלא נוח לו לצעוד /רקדן קהילתי / DJ /איש צוות ע"ג משאית נוסעת וזאת מרצוני החופשי.

לרקדנים: אני מצהיר בזאת כי אני אוהב לרקוד ועושה זאת מרצוני החופשי ולא מצפה לתמורה כלשהי בגין ריקודיי

אני מצהיר ומתחייב לנהוג על פי כל כללי הבטיחות המתחייבים ובהם איסור להתקרב למעקה הבטיחות עד למרחק של 1 מטר וכן איסור מוחלט לטפס על המעקה.

כמו כן אני מתחייב להשמע להוראות בטיחות במהלך המצעד.

אני מאשר כי בדקתי ובחנתי את שטח המצעד ואת המשאית ומצאתי אותו לשביעות רצוני המלאה.

ידוע לי כי המארגנים מחייבים חבישת ציוד מגן מלא לרבות קסדה ואי היענותי לכך מסכנת אותי.

מסיר אני בזאת כל אחריות בגין כל פגיעה או נזק שיגרמו לי או לרכושי או לצד שלישי בזמן המצעד, לפניה ולאחריה לרבות ממארגני המצעד ו/או יועצים ו/או עובדים ו/או מי מטעמם.

מתחייב אני לשפות את כל הללו בגין כל תביעה שתוגש נגדם כתוצאה מהשתתפותי במצעד ובקשר אליה וכל תוצאה של השתתפות זו.

מאשר אני כי ידוע לי שהשתתפות במצעד היא על אחריותי המלאה ועל סיכוני הבלעדי והשתתפותי בה הנה "נטילת סיכון מרצון".

אני מאשר כי אני מעל גיל 18. (במידה והמשתתף מתחת לגיל 18 יש צורך בחתימת ההורה)

ידוע לי כי באפשרותי לבטח את עצמי בביטוח תאונות אישי או ביטוח צד ג' וכי המארגנים המליצו בפני על כך.

ידוע לי כי הפעילות הינה מסוכנת ואני נוטל על עצמי סיכון זה.

אני החתום מטה לאחר שקראתי והבנתי את הכתוב מסכים לתנאים הרשומים במסמך זה.

על החתום (בכתב ברור וקריא)

תאריך: _________________________שם פרטי: _______________________

שם משפחה: _____________________ ת.ז: _____________________תאריך לידה: __________

חתימה: _____________

שם ההורה (עבור ילדים מתחת לגיל 18) ___________________________

מספר ת.ז של ההורה (עבור ילדים מתחת לגיל 18) ___________________

אני מאשר לבני/בתי להשתתף במצעד ומתחייב בשמי ובשם ההורה הנוסף וכן בשם הקטין בכל ההתחייבויות המפורטות לעיל במסמך זה.

חתימת ההורה: _________________________

תגובות

פרסום תגובה חדשה

ערך מאפיין זה ישאר פרטי ולא יוצג באופן ציבורי.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • תגי HTML מותרים: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • מעבר שורות ופסקאות מתבצע אוטומטית.

מידע נוסף על אפשרויות מבנה קלט